Lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Ot.prp. nr. 52 (2005-2006), Innst. O. nr. 72 (2005-2006), beslutning. O. nr. 80 (2005-2006)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.06.2006 Innst. O. nr. 72 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i virksomhetsreglene for livsforsikringsselskap, som vil inngå som et nytt kapittel 10A i forsikringsloven. Hovedformålet med lovendringene er å gi pensjonsinnretninger adgang til å tilby fellesordninger med premieutjevning dersom det etterspørres av foretak i privat sektor. Lovreglene overlater til den enkelte pensjonsleverandør å avgjøre om den vil opprette et slikt tilbud om en felles finansieringsordning for flere pensjonsordninger. Det overlates også til det enkelte foretak å avgjøre om de vil gjøre bruk av adgangen til å benytte slik finansieringsordning i den enkelte pensjonsordning. Lovreglene vil således både for pensjonsleverandører og forsikringstakere være et alternativ til ordinær premieberegning. Lovbestemmelsene bygger på den ordning som ble vedtatt av Stortinget for kommunale pensjonsordninger. Lovendringene omhandler ikke spørsmål knyttet til hvilke pensjonsytelser pensjonsordningene skal gi.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2006

   Behandla i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandla i Lagtinget: 16.06.2006