Næringsmiddelregelverk

St.prp. nr. 47 (2007-2008), Innst. S. nr. 277 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.06.2008 Innst. S. nr. 277 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig gått inn for innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forordning om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Innlemmelse av EUs matlovforordning innebærer at Norge knytter seg til EUs generelle prinsipper i forhold til mattrygghet og at Norge blir medlem i European Food Safety Authority (EFSA). Medlemsavgiften for Norge vil i 2008 beløpe seg til ca 1,43 mill. Euro, stigende til ca 1,7 mill Euro i 2013

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2008

   Behandla i Stortinget: 12.06.2008