Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

Prop. 157 L (2014-2015), Innst. 23 L (2015-2016), Lovvedtak 1 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 13.10.2015 Innst. 23 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.10.2015

   Behandla andre gang i Stortinget: 17.11.2015