Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

Prop. 93 S (2022-2023), Innst. 496 S (2022-2023)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementetSaka er behandla i energi- og miljøkomiteenTilråding levert 07.06.2023Innst. 496 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har gitt regjeringen fullmark til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte tli fornybar energiproduksjon til havs, fra første fase av Sørlige Nordsjø II. Stortinget fattet fem vedtak som gir føringer for arbeidet i forkant av vindkraftetableringen, som utredninger av miljøforhold (havmiljø, sjøfugl), gjøre en naturkartlegging av områdene som er aktuelle for havvindutbygging. Videre ber Stortinget om at det gjøres forskning både før, underveis og etter etablering av havvindutbyggingen, for å kartlegge konsekvensene av utbyggingen for natur, dyr, fisk og fugler. Videre vedtok Stortinget at regjeringen skal vurdere andre og mer hensiktsmessige bevilgningsløsninger for differansekontrakter enn OPS-rammeverket, som sikrer at bevilgningene spres over flere budsjettår enn bare byggefasen, og komme tilbake til Stortinget senest i statsbudsjettet for 2025.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 07.06.2023

  Debattert i Stortinget 14.06.2023
  Votert i Stortinget 14.06.2023