Innhald

13. Oppfølging av anmodningsvedtak

Komiteen viser til at det i Prop. 1 S (2018–2019) er gitt en oversikt over regjeringens oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak under Kunnskapsdepartementet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil understreke at disse medlemmers merknader ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene og således ikke kan erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av stortingsmeldingen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen.

Disse medlemmer viser til proposisjonen og registrerer at regjeringen avviser videre oppfølging av flere av Stortingets vedtak. Disse medlemmer mener det er uheldig at regjeringen, og spesielt en mindretallsregjering, ikke er lydhøre og at de ikke imøtekommer flertallet i Stortinget ved å avvise anmodningsvedtak som er referert i proposisjonen. Disse medlemmer forventer at regjeringen framviser en grundigere redegjørelse og en større vilje til å finne tiltak i tråd med Stortingets anmodningsvedtak enn det som er referert i proposisjonen.

Vedtak 375, 27. januar 2015

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til anmodningsvedtaket Stortinget fattet i forbindelse med behandlingen av første langtidsplan om en investeringsplan for bygg i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyre utdanning. Disse medlemmer mener at regjeringen ikke har fulgt opp dette anmodningsvedtaket, se nærmere omtale under kap. 260.

Vedtak 900 og 901, 13. juni 2017

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti viser til disse vedtakene, der Stortinget ba regjeringen sikre at alle skoler skal ha tilgang på lærere med fordypning innen spesialpedagogikk, og at alle elever med behov for spesialundervisning har rett til opplæring av fagpersoner med godkjent relevant utdanning. Dette medlem mener regjeringen ikke har gjort nok for å følge opp disse vedtakene, og viser til omtale under kap. 226.

Vedtak 106, 7. desember 2017

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til flertallets vedtak ved behandlingen av Dokument 8:8 S (2017–2018) om fysisk aktivitet i skolen. Disse medlemmer er svært kritiske til at regjeringen har valgt ikke å følge opp vedtaket Stortinget fattet, og viser til øvrig omtale under disse partienes generell merknader og kap. 225.

Vedtak 350, 18. desember 2017

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Stortingets vedtak, hvor regjeringen bes om å utrede hvordan en nasjonal ordning for digitale læremidler kan innrettes. Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp vedtaket bedre, og viser til omtale under kap. 226.

Vedtak 807, 31. mai 2018

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortinget ba regjeringen om å lage en plan for gjennomføring av bemanningsnorm som sikrer merkostnader for offentlige og private eiere. Disse medlemmer kan ikke se at regjeringen har lagt frem den planen Stortinget ba om, se omtale under kap. 231.

Vedtak 886, 11. juni 2018

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Stortingets vedtak om å nedsette et utvalg som skal gå gjennom Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen. Disse medlemmer mener denne gjennomgangen burde vært igangsatt umiddelbart.