Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram (Rammene for den forretningsmessige verksemda til Norsk rikskringkasting AS)

Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 23. november 1999

Ågot Valle Per Roar Bredvold Grethe G. Fossum
fung.leder ordfører sekretær