6. Endring av nedre grense for fastsetting av grunnrenteinntekt i vannkraftverk

6.1 Sammendrag

Etter forslag i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008), er det vedtatt en generell senking av den nedre grense for fastsetting av grunnrenteinntekt; fra vannkraftverk med generatorer med samlet påstemplet merkeytelse fra 5 500 kVA til 1 500 kVA, jf. skatteloven § 18-3 tiende ledd. Endringene er gitt virkning fra inntektsåret 2008. Begrunnelsen for denne endringen er at grunnrenteinntekt er et godt skattegrunnlag som bør utnyttes slik at behovet for vridende skatter reduseres. Grunnrenteskatt betales bare av særskilt lønnsomme kraftverk. I prinsippet bør all meravkastning i kraftsektoren ilegges grunnrenteskatt uavhengig av kraftverkets størrelse. Videre ble det vektlagt at den gjeldende grense på 5 500 kVA gir økede incentiver til å tilpasse generatorytelsen i kraftverket for å unngå fastsetting av grunnrenteinntekt. Reglene kan medføre at det bygges ut verk med lavere ytelse enn det som er samfunnsmessig optimalt.

Ovenstående generelle omlegging vil omfatte både eksisterende og planlagte verk. Herunder vil enkelte utbyggere som hadde startet prosessen med utbygging av kraftverk før statsbudsjettet ble fremlagt den 5. oktober 2007, kunne bli omfattet av plikt til å svare skatt på grunnrenteinntekt. Departementet har etter en fornyet vurdering kommet til at rammene for allerede utbygde og planlagte småkraftverk likevel bør ligge fast. Utbyggere av småkraftverk bør få videreføre arbeidet under de forutsetninger som gjaldt og som ble lagt til grunn da de søkte om å få bygge kraftverket. Det foreslås derfor en mykere overgang slik at den nedre grensen på 5 500 kVA beholdes for eksisterende og planlagte kraftverk.

Den generelle begrunnelsen for å utnytte grunnrenteinntekt som skattegrunnlag også i mindre kraftverk, gjør seg fortsatt fullt ut gjeldende for fremtidige nye kraftverk hvor forutsetningen om grunnrentebeskatning kan hensyntas ved prosjekteringen. Det foreslås at en nedre grense for fastsetting av grunnrenteinntekt på 1 500 kVA påstemplet merkeytelse bare innføres for slik nye kraftverk.

Avgrensningskriteriet for hvilke nye kraftverk som dekkes av den nye nedre grense, foreslås fastsatt slik at det avgjørende skal være om det er søkt om konsesjon, jf. vannressursloven 21. desember 2000 nr. 82 § 8 eller vassdragsreguleringsloven 14. desember 1917 nr. 17 § 2, etter dato for fremlegging av statsbudsjettet 2008, det vil si etter 5. oktober 2007. Ettersom søknaden vil være registrert i Olje- og energidepartementet eller vedkommende vassdragsmyndighet, vil første gangs registrering utgjøre et konstaterbart kriterium.

Etter vannressursloven § 8 kan vassdragstiltak som ikke kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser, gjennomføres uten konsesjon. Dette vil omfatte en betydelig andel av de minste kraftverkene (mini- og mikrokraftverk) og enkelte småkraftverk. Ved melding til vedkommende vassdragsmyndighet, dvs. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), kan planlegger av mindre kraftverk få vurdert om utbyggingen er konsesjonspliktig eller ikke, jf. vannressursloven § 18 om særskilt avgjørelse om konsesjonsplikt. Dersom det blir gitt fritak fra konsesjonsplikt kan tiltakshaver bygge uten ytterligere tillatelse fra vassdragsmyndighetene. Enkelte av de konsesjonsfrie kraftverkene vil ha generatorer med samlet påmerket ytelse som overstiger 1 500 kVA. For å likestille disse kraftverkene med de konsederte kraftverkene, foreslås at dato for registrering av melding om konsesjonspliktvurdering i vedkommende vassdragsmyndighet skal være avgrensningskriteriet i disse tilfellene. Utbyggingsprosjekter av kraftverk hvor melding om konsesjonspliktvurdering er registrert i NVE etter 5. oktober 2007 vil være omfattet av den innførte nedre grense på 1 500 kVA samlet påstemplet merkeytelse.

Som foreslått i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) pkt. 21.2, er det også vedtatt en særskilt overgangsregel om beregning av inngående negativ grunnrenteinntekt for kraftverk som er satt i drift før 1. januar 2008. Forslagene foran innebærer at det ikke vil være behov for denne overgangsregel, som derfor foreslås opphevet.

Det vises til forslag til endring av skatteloven § 18-3 tiende ledd og forslag om opphevelse av lov 14. desember 2007 nr. 107 XI om overgangsregler ved ikrafttredelse av endringene under VI § 18-3 tiende ledd.

I forhold til de vedtatte forslag om endring av skatteloven § 18-3 tiende ledd med tilhørende overgangsregel, alt med virkning fra inntektsåret 2008, vil ovenstående forslag innebære en viss lettelse med hensyn til merarbeid og administrative konsekvenser, både for skattyterne og skatteetaten.

I forhold til de provenyanslag som var lagt til grunn ved vedtakelsen av det opprinnelige forslag om en generell senking av innslagspunktet for fastsetting av grunnrenteinntekt fra og med inntektsåret 2008, vil ovenstående forslag redusere påløpt proveny til staten med i størrelsesorden 35 mill. kroner i 2008, bokført i 2009.

6.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til endring av skatteloven § 18-3 tiende ledd og forslag om opphevelse av lov 14. desember 2007 nr. 107 XI om overgangsregler ved ikrafttredelse av endringene under VI § 18-3 tiende ledd.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til sine merknader og forslag i Innst. S. nr. 1 (2007-2008), der disse medlemmer stemte imot å senke den nedre grensen for betaling av grunnrenteskatt fra 5 500 kVa til 1 500 kVa, slik Regjeringen opprinnelig foreslo i sitt budsjettforslag for 2008. Disse medlemmer er glade for den kuvending Regjeringen og regjeringspartiene har foretatt i denne saken, men mener at den ikke er tilstrekkelig ved at den nedre grensen bare foreslås å gjelde for nye kraftverk.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I

§ 18-3 tiende ledd skal lyde:

Av produksjon i kraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse under 5 500 kVa fastsettes ikke grunnrenteinntekt.

II

Denne endringen trer i kraft straks."