Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 10 (2008–2009)
  • Kildedok: St.meld. nr. 23 (2007–2008)
  • Dato: 16.10.2008
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 17

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 16. oktober 2008

 

Ine Marie Eriksen Søreide

Gerd Janne Kristoffersen

leder

ordfører