11.25 Kap. 5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

Post 71 Vinmonopolavgift

Sammendrag

Vinmonopolavgiften som kommer til innbetaling i 2011, er i Prop. 1 S (2010–2011) foreslått til 44,1 mill. kroner, jf. også Innst. 11 S (2010–2011). Riktig beløp er 36,1 mill. kroner. På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen redusert med 8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.