Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

Sammendrag

Bevilgningen i saldert budsjett er på 3 411 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kapittel 3855 post 60, der det foreslås å redusere anslaget over inntekter fra kommunale egenandeler i barnevernet med 52 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett. Det foreslås derfor en tilsvarende reduksjon i driftsbevilgningen over kap. 855 post 1.

Det foreslås at kap. 855 post 1 reduseres med 52 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til departementets høringsnotat fra 7. juli 2009 om behov for å gjennomføre lovendring for å sikre hjemmel for at barn som kan være ofre for menneskehandel kan bli midlertidig plassert, uten samtykke, på institusjon for beskyttelse og omsorg. Disse medlemmer registrerer at regjeringen i oppslag på TV2 19. mai 2011 viser til at årsaken til at forslaget ikke er fremmet skyldes økonomiske hensyn, og at lovendringen må fremmes i forbindelse med budsjett. Disse medlemmer viser til at Oslo kommune mener de kan utvikle og finansiere et slikt tilbud hvis lovhjemmelen kommer på plass. Disse medlemmer mener derfor det økonomiske hensynet som utsettelsen er begrunnet i, ikke er reelt. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av å sikre barns menneskerettigheter og behov for god omsorg.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser videre til Stortingets behandling av representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke kompetansen i barnevernet (Dokument 8:85 S (2010–2011)). Alle partier på Stortinget var i debatten enig i at det er viktig å styrke førstelinjetjenesten i barnevernet og at kompetanse er en av de aller viktigste byggesteinene i et godt barnevern. Disse medlemmer viser til at barnevernspedagogutdanning i dag er plassert i den laveste finansieringskategorien (kategori F). I praksis betyr dette at studentene får lite individuell oppfølging, det er få seminarer i smågrupper og lite veiledning. Disse medlemmer mener det er uheldig at det ikke satses på å øke fagkompetansen til fremtidige barnevernsansatte og mener at en satsing på bedre barnevernutdanning er en måte å øke kompetansen i barnevernet.

Komiteens medlem fra Venstre viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten (Dokument 8:18 S (2009–2010)). I forslaget ble det vist til en Fafo-rapport (rapport 2009:41) hvor det kommer fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer og at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er i ferd med å bli en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke på langt nær bidrar godt nok til at de mest sårbare barna får hjelpen de bør og har krav på. Dette medlem er bekymret over at barnevernet i dag ikke klarer å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette medlem mener kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og er av den oppfatning at nedleggelse og overføring av Bufetats oppgaver regionalt er noe som bør vurderes. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å kutte 100 mill. kroner i det statlige, regio-nale barnevernet og omfordele midlene til det kommunale barnevernet. Det vises til omtale under kap. 571 post 60.

På denne bakgrunn foreslår dette medlem at innplassering av barnevernspedagogutdanning endres fra finansieringskategori F til kategori D og bevilger 20,9 mill. kroner til dette.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

855

Statlig forvaltning av barne-vernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

131 100 000

fra kr 3 411 000 000 til kr 3 279 900 000»