12.14 Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet

Post 60 Kommunale egenandeler

Sammendrag

Bevilgningen i saldert budsjett er på 923,6 mill. kroner. I saldert budsjett var anslaget over inntekter fra kommunale egenandeler beregnet på bakgrunn av forventet tiltakssammensetning i 2010 og forventet klientvekst fra 2010 til 2011. Tiltakssammensetningen i 2010 er nå kjent, og på bakgrunn av faktisk tiltakssammensetning i 2010 foreslås det å redusere anslaget over inntekter fra kommunale egenandeler.

Vridningen i tiltakssammensetningen har vært betydelig og klientveksten i barnevernet har i hovedsak kommet i tiltak der kommunene betaler lite eller ingen egenandel. Disse tiltakene er samtidig mindre ressurskrevende på utgiftssiden. Det foreslås i tråd med dette at inntektsreduksjonen motsvares av en reduksjon i utgiftsbevilgningen, jf. omtale under kap. 855 post 1.

Det foreslås at kap. 3855 post 60 reduseres med 52 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.