18.15 Kap. 1591 Presteskapet

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Prestetjenesten er sentral når målsetting om en levende og åpen folkekirke skal nås. Behovet for flere prester i Den norske kirke har vært og er betydelig etter gjennomføringen av de 2 store prestereformene. Disse medlemmer viser også til at de siste årene har antall kirkemedlemmer pr. prest økt med 10 pst., og med det har arbeidspresset på den enkelte prest økt. Grunnbevillingen til prestetjenesten gir ikke i dag rom for tilstrekkelig tilpassing av tjenesten til ulike livsfaser. En bedret personalpolitikk kan realiseres ved at det administrative apparatet for prostene styrkes. Skal målsettingen om en prestetjeneste med gode arbeidsvilkår og motiverte prester realiseres må bevillingene opptrappes ytterligere.

Disse medlemmer viser til at det er viktig at prestene har tid til de som i ulike livsfaser søker råd, hjelp og støtte hos sin prest. Det er store forventninger til at presten har tid når kirkemedlemmet trenger slik støtte. Disse medlemmer foreslo derfor i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 å styrke denne posten med 30 mill. kroner. Disse medlemmer tar ikke omkamp på dette nå i revidert nasjonalbudsjett for 2011.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Den norske kirke står overfor en alvorlig prestemangel. Aldersfordelingen i presteskapet gjør at dette bare vil forverre seg de nærmeste årene. Dette medlem viser videre til geografiske forhold og bosettingsmønstre fører til at mange prester jobber alene. Når man da i tillegg har en situasjon der man fyller opp vakanser i nabosogn, kan arbeidssituasjonen bli uansvarlig. Dette medlem mener at flere prestestillinger vil gi mer forutsigbarhet og mindre arbeidspress på den enkelte. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 15 mill. kroner for å kunne opprette flere prestestillinger.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 858 285 000 t il kr 873 285 000»