Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Styrking av Skatteetatens arbeid med mindre aksjeselskaper

Stortinget har vedtatt lettelser i revisjonsplikten for mindre aksjeselskaper, jf. Prop. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper). For å styrke Skatteetatens arbeid med veiledning og kontroll av mindre aksjeselskaper, foreslås bevilgningen på posten økt med 10 mill. kroner. Bevilgningsøkningen innebærer at Skatteetaten kan øke bemanningen på området.

Omdisponering – metadata

Brønnøysundregistrene utvikler i samarbeid med blant andre Skatteetaten en felles metadataløsning for elektronisk samhandling i Altinn, jf. Prop. 1 S (2010–2011) for Finansdepartementet. For 2011 er det på kap. 1618 post 1 avsatt 14,9 mill. kroner til Skatteetatens deltakelse i dette arbeidet.

Utviklingen av felles metadataløsning for elektronisk samhandling er nært knyttet til leveranser fra Brønnøysundregistrenes Altinn II-prosjekt. Altinn II-prosjektet er forsinket, og dette påvirker utviklingen av metadataløsningen. Med bakgrunn i forsinkelsene, og at dette er IT-midler som etter sin art bør posteres på post 22, foreslås 14,9 mill. kroner omdisponert fra kap. 1618 post 1 til kap. 1618 post 22.

Omdisponering – infrastruktur

Skattedirektoratet har utarbeidet en langtidsplan for utskifting av teknisk infrastruktur for perioden 2010–2014. Nødvendig modernisering av Skatteetatens tekniske infrastruktur krever betydelige investeringer. Det foreslås derfor at 50 mill. kroner omdisponeres fra kap. 1618 post 1 til kap. 1618 post 45.

Ny ordning for offentliggjøring av skattelister

Ny ordning for offentliggjøring av skattelister medfører utviklingskostnader og merarbeid for Skatteetaten, jf. omtale under kap. 1618 post 22. Merutgiftene på kap. 1618 post 1 er anslått til 1 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1618 post 1 redusert med 53,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Posten omfatter utgifter i forbindelse med innfordring av skatter og avgifter. En stor del av utgiftene gjelder gebyrer ved skatteoppkrevernes eller Skatteetatens bruk av den alminnelige namsmann til å utføre innfordringsoppdrag. På grunnlag av nye anslag foreslås bevilgningen økt med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres

Sammendrag

Ny ordning for offentliggjøring av skattelister

Regjeringen foreslår en ny ordning for offentliggjøring av skattelister, jf. Prop. 116 LS (2010–2011). Forslaget bygger på en løsning med innlogging via ID-porten som driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Den nye ordningen innebærer merutgifter for Skatteetaten på 11,5 mill. kroner i 2011 og 4,2 mill. kroner årlig fra 2012. Disse beløpene inkluderer utgifter for Difi på 6,4 mill. kroner i 2011 og 2,9 mill. kroner fra 2012. Difi vil få dekket sine utgifter av bevilgningen til Skatteetaten. Av 2011-utgiftene i Skatteetaten gjelder 1 mill. kroner merarbeid som foreslås bevilget på kap. 1618 post 1. Bevilgningen på post 22 foreslås økt med 10,5 mill. kroner.

Omdisponering – metadata

Det vises til omtale under kap. 1618 post 1. Det foreslås at 14,9 mill. kroner omdisponeres fra kap. 1618 post 1 til kap. 1618 post 22.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1618 post 22 økt med 25,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag. Komiteen viser for øvrig til merknader om offentliggjøring av skattelister i Innst. 430 L (2010–2011).

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 1618 post 1. Det foreslås at 50 mill. kroner omdisponeres fra kap. 1618 post 1 til kap. 1618 post 45 i forbindelse med nødvendig modernisering av Skatteetatens tekniske infrastruktur.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.