7.9 Kap. 5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet

Post 72 (Ny) Vederlag fra TV2

Sammendrag

I konsesjonsvilkårene for TV2 AS for perioden 1. januar 2002–31. desember 2009 var det fastsatt at TV2 hvert år i avtaleperioden skulle innbetale et vederlag. Vederlaget ble i henhold til konsesjonsvilkårene benyttet til finansiering av audiovisuelle produksjoner.

Det ble 3. desember 2010 inngått ny avtale mellom Kulturdepartementet og TV2 AS. I avtalen er det fastsatt at TV2 AS skal betale et årlig vederlag til de tilskuddsordninger for audiovisuelle produksjoner som forvaltes av Norsk filminstitutt. Dette tilsvarer ordningen som var nedfelt i den forrige konsesjonsavtalen.

TV2 AS skal f.o.m. 2011 innbetale et vederlag til staten på 10 mill. kroner innen 1. juli hvert år. Beløpet skal indeksreguleres. På grunnlag av ovennevnte foreslås det en bevilgning på 10 mill. kroner under kap. 5568 ny post 72.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.