Post 4 Gebyr – vaktselskap

Sammendrag

Bevilgningen på posten ble i 2010-budsjettet økt med 10 mill. kroner som følge av endringer i lov om vaktvirksomhet. Dette ble videreført i 2011-budsjettet. Kontrollgebyr etter endret vaktvirksomhetslov vil først bli innkrevd ifm. vaktvirksomhetsforetakenes rapportering ved utgangen av mars 2012. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 3440 post 4 med 10 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 440 post 1 og kap. 441 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 6 Gebyr – utlendingssaker

Sammendrag

På bakgrunn av oppdaterte prognoser for antallet asylankomster, foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 3440 post 6 med 5,618 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 490 post 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre mener gebyrer for offentlige tjenester ikke skal være fordekte, generelle avgifter, men gå til å dekke kostnaden for tjenester. Dette medlem mener høye gebyrer først og fremst bør brukes til å avgiftsbelegge atferd en vil ha mindre av. Dette medlem mener det gir et galt signal med høye gebyrer for å få behandlet søknad om statsborgerskap, arbeids-, bosettings- og utdanningstillatelser. Dette medlem mener det er positivt om flere søker om statsborgerskap, ikke færre. Videre viser dette medlem til at vi i fremtiden vil ha mangel på arbeidskraft og at lave gebyrer kan være ett av mange tiltak som gjør Norge noe mer attraktivt for kompetente, utenlandske arbeidstakere. På denne bakgrunn mener dette medlem at gebyrene for å få behandlet søknad om statsborgerskap, arbeids-, bosettings- og utdanningstillatelser bør senkes med 25 pst. Venstre har derfor i sitt alternative budsjettforslag bevilget 11,8 mill. kroner til dette formålet hvorav 9,6 mill. kroner over Justisdepartementets budsjett.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

15 218 000

fra kr 88 756 000 til kr 73 538 000»

Post 8 Gebyr – ID-kort

Sammendrag

I budsjettet for 2011 er det forutsatt at produksjonen av nasjonalt ID-kort skal starte opp i 2011. Igangsetting av produksjonen av nasjonalt ID-kort er utsatt. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten redusert med 14,25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 440 post 1 og kap. 441 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.