Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilbaketrekking av meldinger og proposisjoner

Dette dokument

 • Innst. 93 S (2013–2014)
 • Kildedok: Meld. St. 5–11 (2013–2014) og Meld. St. 13–18 (2013–2014)
 • Dato: 12.12.2013
 • Utgiver: Stortingets presidentskap
 • Sidetall: 2

Tilhører sak

Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark

Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet

Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid

Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012-2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring

Gå til saker

Til Stortinget

Sammendrag

Regjeringen har lagt fram for Stortinget følgende meldinger med forslag om tilbaketrekking av proposisjoner eller stortingsmeldinger som ble fremmet av regjeringen Stoltenberg II i statsråd 21. juni 2013 eller senere:

 • Meld. St. 5 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturtilbud)

 • Meld. St. 6 (2013–204) Tilbaketrekking av Prop. 193 L (2012–2013) Lov om arbeidsskadeforsikring

 • Meld. St. 7 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 198 L (2012–2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

 • Meld. St. 8. (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 200 L (2012–2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

 • Meld. St. 9 (2013–2014) tilbaketrekking av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid

 • Meld. St. 10 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012–2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

 • Meld. St. 11 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 196 L (2012–2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

 • Meld. St. 13 (2013–3014) Tilbaketrekking av Prop. 203 S (2012–2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)

 • Meld. St. 14 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord–Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark

 • Meld. St. 15 (2013–2014) Tilbaketrekking av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

 • Meld. St. 16 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 184 L (2012–2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

 • Meld. St. 17 (2013–2014) Tilbaketrekking av Prop. 195 L (2012–2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

 • Meld. St. 18 (2013–214) Tilbaketrekking av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommuner (E6 Helgeland nord) i Nordland

Presidentskapets merknader

Presidentskapet tar til etterretning at regjeringen har besluttet å trekke tilbake de sakene som det er redegjort for i de 13 ovenfor nevnte stortingsmeldingene, og foreslår at disse vedlegges protokollen.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 5 (2013–2014), Meld. St. 6 (2013–2014), Meld. St. 7 (2013–2014), Meld. St. 8 (2013–2014), Meld. St. 9 (2013–2014), Meld. St. 10 (2013–2014), Meld. St. 11 (2013–2014), Meld. St. 13 (2013–2014), Meld. St. 14 (2013–2014), Meld. St. 15 (2013–2014), Meld. St. 16 (2013–2014), Meld. St. 17 (2013–2014), Meld. St. 18 (2013–2014) vedlegges protokollen.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 12. desember 2013

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

     

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal