Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Dette dokument

  • Innst. 348 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 18 (2014–2015)
  • Dato: 04.06.2015
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 19

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 4. juni 2015

Trond Giske

Sivert Bjørnstad

leder

ordfører