Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX – begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter)

Dette dokument

  • Innst. 165 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 12:31 (2011–2012)
  • Dato: 09.02.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører