Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Kamzy Gunaratnam

leder

ordfører