Innhold

5. Næringsbeskatning

5.1 Ekstra arbeidsgiveravgift

Sammendrag

Se punkt 5.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett, der den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter over 850 000 avvikles. Dette er en svært dårlig begrunnet avgift som i hovedsak rammer kompetansearbeidsplasser og svekker bedriftenes omstillingsevne. Disse medlemmer merker seg at regjeringen har uttalt at avgiften skal være midlertidig, men at det ikke gjøres vesentlige grep fra regjeringens side for å fjerne den.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften foreslås avviklet for 2024.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å fjerne hele den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 850 000 kroner.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringens forslag om en ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over 850 000 kroner slår uheldig ut for mange bedrifter. Spesielt vil det kunne slå uheldig ut for gründerbedrifter med stram økonomi som må konkurrere om kvalifisert arbeidskraft. Dette medlem foreslår derfor å reversere forslaget om en økt arbeidsgiveravgift.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å fjerne ekstra arbeidsgiveravgift, noe som innebærer en påløpt skattelettelse på om lag 10 mrd. kroner for bedrifter og organisasjoner over hele landet.

5.2 Differensiert arbeidsgiveravgift – fribeløpsordningen

Sammendrag

Se punkt 5.2 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett og vil avvente den foreslåtte økningen i fribeløpet til nødvendig regelverk er behandlet og vedtatt i EU.

5.3 Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.1 omhandler grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler.

5.4 Avskrivningssats for elvarebiler

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.2 omhandler avskrivningssats for elvarebiler.

5.5 Rentebegrensningsreglene

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.3 omhandler rentebegrensningsreglene.

5.6 Realisasjon av melkekvote – oppfølging av jordbruksforhandlingene

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.4 omhandler realisasjon av melkekvote.

5.7 Lovfesting av skattefritakspraksis

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.5 omhandler lovfesting av skattefritakspraksis.

5.8 Hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.6 omhandler hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel.

5.9 Inntektsfastsettingen i grunnrenteskatt for havbruk – finansielle instrumenter

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.7 omhandler inntektsfastsettingen i grunnrenteskatt for havbruk – finansielle instrumenter.

5.10 Utvidelse av industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft

Innst. 4 L (2023–2024) punkt 7.8 omhandler utvidelse av industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft.

5.11 Produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk

Sammendrag

Se punkt 5.11 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.