Stortinget - Møte onsdag den 23. oktober 2002 kl. 10

Dato: 23.10.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Torbjørn Andersen til justisministeren, vil bli besvart av landbruksministeren på vegne av justisministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 4 og 5, fra henholdsvis representantene Knut Storberget og Gunn Karin Gjul til justisministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 6, fra representanten Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til helseministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Olav Gunnar Ballo til helseministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 8, fra representanten John I. Alvheim til helseministeren, vil bli besvart av sosialministeren på vegne av helseministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra sosialministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 14, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 11, fra representanten Åsa Elvik til fiskeriministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 12 og 13, fra henholdsvis representantene Harald T. Nesvik og Siri Hall Arnøy til arbeids- og administrasjonsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 23, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 15, fra representanten Steinar Bastesen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 21, fra representanten Per Roar Bredvold til forsvarsministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av forsvarsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Sylvia Brustad til miljøvernministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 8

Spørsmål 11

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 12

Spørsmål 13