Stortinget - Møte tirsdag den 18. mai 2004 kl. 12

Dato: 18.05.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 182 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:44 (2003-2004))

Sak nr. 2

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke bruken av turbiner i lokale vannverk for å utnytte energien til kraftproduksjon

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:44 (2003-2004) – forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke bruken av turbiner i lokale vannverk for å utnytte energien til kraftproduksjon – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.