Stortinget - Møte tirsdag den 25. november 2008 kl. 10

Dato: 25.11.2008
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:55]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Ivar Kristiansen og Elisabeth Aspaker om å bedre kvotefleksibiliteten for havfiskeflåten ((Innst. S. nr. 39 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:120 (2007–2008)))

 • Sak nr. 2[10:24:05]

  Innstilling fra næringskomiteen om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007 ((Innst. S. nr. 49 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 34 (2007–2008)))

 • Sak nr. 3 [10:40:22]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen om å gi kommunene vetorett mot etablering av asylmottak ((Innst. S. nr. 50 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:116 (2007–2008)))

 • Sak nr. 4 [11:43:58]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 20. november 2008 (jf. Innst. O. nr. 7):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om at der det er skriftlig avtale om overføring av ferie til påfølgende år settes det ingen begrensninger.»

 • Sak nr. 5 [11:44:16]

  Interpellasjon fra representanten Kenneth Svendsen til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Etter at Nav-reformen ble iverksatt, virker det som om problemene stadig har blitt større, særlig for brukerne. Det er opplagt en tung og vanskelig prosess å innføre en så stor omstilling som Nav-reformen representerer. Uten at brukerne får sine rettigheter og sine behov oppfylt, vil hele reformen være feilslått. Det er Regjeringens ansvar å sørge for at dette ikke skjer. I september ble det rapportert om 19 000 brudd på ventefristene, og målet om antall sosialklienter på kvalifiseringsprogrammet kan ikke nås. Det er også klare tegn til utfordringer når det gjelder krav til kompetanse hos ledere og ansatte og kulturutviklingen mellom de ulike miljøene. Reformen er viktig for brukerne og for samfunnet og kan bidra til store forbedringer dersom den blir vellykket.
  Hva vil statsråden gjøre for at Nav-reformen skal bli gjennomført i tråd med Stortingets intensjoner?»

 • Sak nr. 6 [12:43:50]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor ((Innst. S. nr. 21 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:32 (2007–2008)))

 • Sak nr. 7 [13:31:52]

  Interpellasjon fra representanten Bent Høie til fornyings- og administrasjonsministeren:
  «Grunnleggende menneskerettigheter skal sikre og ivareta den enkelte borgers rettigheter og dennes integritet i forhold til statlig overgrep i et overvåkingssamfunn. Stadig kommer det ny kunnskap om og kjennskap til databaser med sensitiv personinformasjon om den enkelte av oss uten at vi som privatpersoner er blitt gjort kjent med omfanget, bruk og eventuell misbruk, og konsekvensen av bruk og distribusjon av slik informasjon.
  Mener statsråden at dagens detaljerte informasjonsinnhenting på nær sagt alle samfunnsområder er nødvendig i et slikt omfang vi nå ser, og forvaltes den slik at vi er sikret mot misbruk av informasjon, og hvilke tiltak har Regjeringen iverksatt på personvernfeltet for å redusere de negative konsekvensene av innhenting og bruk av informasjonen for innbyggerne?»

 • Sak nr. 8 [14:19:45]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til helse- og omsorgsministeren:
  «Hvert år rammes 15 000 mennesker av hjerneslag. Utfallet avhenger av hvor raskt pasienten får spesialisert behandling med PET-scanning, intravenøs trombolysebehandling, stenting, katetre som trekker ut blodproppen, o.l. Vi vet at det forekommer forskjeller i behandlingen ut fra bosted, alder, ulike rutiner ved AMK-sentraler osv. Etter akuttfasen vil pasientens mulighet til å bli frisk avhenge av rehabiliteringstilbudet. På sykehus med egne slagenheter er komplikasjoner, som f.eks. frakturer og infeksjoner, betraktelig redusert. Slagpasienter må sikres god og tidlig behandling samt bedre oppfølging. Det må bli et mål at alle slagpasienter behandles ved egne slagenheter. Det må utvikles et nasjonalt kvalitetsregister som kan måle hvilken behandling som gis hvor, til hvilken tid og med hvilke rehabiliteringstilbud.
  Hvordan vil statsråden arbeide for å bedre behandlingen til slagrammede?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.35.