Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2009 kl. 10

Dato: 04.06.2009

Dokumenter: (Innst. S. nr. 275 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 66 (2008–2009))

Sak nr. 8 [13:09:29]

Innstilling frå næringskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa)

Talere

Votering i sak nr. 8

Steinar Gullvåg (A) [13:10:12] (ordfører for saken): Bare en kort bemerkning i sakens anledning: De private bedriftene i fiskerinæringen har et stort behov for driftskreditter for tida. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge, som får 97,5 mill. kr til disposisjon, handler raskt, slik at kredittene kommer dit de skal, og slik at vi dekker de behovene som oppstår, først og fremst i forbindelse med torskefisket utenfor Finnmarkskysten.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 8.

(Votering, sjå side 3323)

Thorbjørn Jagland gjeninntok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:
  • 1. inntil 427,5 mill. kroner knytt til førstehandsomsetning av fisk, der det er ein føresetnad at tilsegn om garantiar blir gitt knytt til eigne garantiavtalar for det enkelte fiskesalslag.

  • 2. inntil 97,5 mill. kroner knytt til fiskerinæringa elles.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.