Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2009 kl. 10

Dato: 04.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Sak nr.1 [10:01:16]

  Interpellasjon fra representanten Åse Gunhild Woie Duesund til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Lønnsforskjellene har blitt større de siste årene, ifølge Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene. Rapporten fra Fordelingsutvalget bekrefter dette. Økte lønnsforskjeller kan være problematisk fordi det kan svekke den grunnleggende følelsen av tillit og samhold mellom innbyggerne, noe som viser seg å være avgjørende for samfunnsutviklingen når det gjelder forhold som kriminalitet, utdanningsnivå, helse og generell trivsel og livskvalitet. Økte lønnsforskjeller kan ikke minst være en utfordring i et fattigdomsperspektiv, fordi flere kan føle at man faller utenfor samfunnet ved at man ikke har råd til å delta i ulike aktiviteter på linje med andre. Dette handler med andre ord om den grunnleggende samfunnsutviklingen og kampen mot fattigdom.
  Hva vil Regjeringen gjøre for å motvirke fortsatt økte lønnsforskjeller?»

 • Sak nr. 2 [10:51:55]

  Interpellasjon fra representanten Åse Gunhild Woie Duesund til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Den kraftige svekkelsen av norsk og internasjonal økonomi det siste året har medført sterk økning av arbeidsledigheten, også i Norge. Tall for ledighetsutviklingen viser at unge arbeidstakere og arbeidssøkere er aller hardest rammet. I april i år var ledigheten i gruppen 20–29 år mer enn doblet på ett år. I tillegg rammes mange lærlinger av permitteringer. Norge har fortsatt lav samlet ledighet sammenlignet med andre land, men andelen blant de ledige som utgjøres av unge, er blant de høyeste i Europa. At terskelen inn til arbeidslivet øker særlig mye blant de yngste, er svært bekymringsfullt. Tiltaksgarantien for 20–24-åringer som har vært ledige i mer enn seks måneder er neppe egnet som hovedstrategi for å motvirke denne utviklingen.
  Hva vil Regjeringen foreta seg for å unngå at unge arbeidssøkere blir tapere i arbeidsmarkedet, både i absolutt og relativ forstand?»

 • Sak nr. 3 [11:35:34]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. mai 2009 (jf. Innst. O. nr. 67):
  «Stortinget avviser ny alderspensjon og ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med de nødvendige lovendringer i dagens pensjonssystem. Det bes om at Regjeringen fremlegger endringer som ivaretar følgende hensyn:
  – Fjerne avkortingen i grunnpensjonen for gifte/samboende pensjonister slik at alle får 100 pst. grunnpensjon uavhengig av sivilstand.
  – Øke pensjonsopptjeningen fra 3,00 til 3,50 pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid.
  – Innføring av pensjonsopptjening for avtjent verneplikt.
  – Innføre en ordning hvor minstepensjonen avkortes med 80 pst. av opptjent inntektspensjon.
  – Øke minstepensjonen til 2 G, slik at særtillegget økes fra 74 pst. (lav sats) til 100 pst. av G, og fra 94 pst. (høy sats) til 100 pst. av G.
  – Innføre fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år og at det legges til rette for at man kan kombinere arbeidsinntekt og pensjon uten at det skal føre til avkorting av pensjonsutbetalingene.
  – Sørge for en praktisering av samordningsloven, slik at ingen taper på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden (negativ effekt).»

 • Sak nr. 4 [11:35:45]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (endringer i komitéstrukturen) ((Innst. S. nr. 256 (2008–2009)))

 • Sak nr. 5 [11:55:08]

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram ((Innst. S. nr. 274 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 49 (2008–2009)))

 • Sak nr. 6 [12:13:42]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebrigt S. Sørfonn og Hans Olav Syversen om å styrke hensynet til verdiskaping og regelforenkling ved å samle ansvaret for næringslivsrelaterte lover i ett departement ((Innst. S. nr. 272 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:67 (2008–2009)))

 • Sak nr. 7 [12:36:20]

  Innstilling fra næringskomiteen om Entra Eiendom AS ((Innst. S. nr. 264 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 29 (2008–2009)))

 • Sak nr. 8 [13:09:29]

  Innstilling frå næringskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa) ((Innst. S. nr. 275 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 66 (2008–2009)))

 • Voteringer

 • Sak nr. 9 [13:25:54]

  Referat

Møtet hevet kl. 13.26.