Stortinget - Møte mandag den 22. mars 2010 kl. 10

Dato: 22.03.2010
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:45]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Knut Arild Hareide om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter, og representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per-Willy Amundsen om helsetilbud til illegale innvandrere ((Innst. 184 S (2009–2010), jf. Dokument 8:24 S (2009–2010) og Dokument 8:55 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [11:05:29]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen og Line Henriette Hjemdal om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet ((Innst. 175 S (2009–2010), jf. Dokument 8:29 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [11:56:46]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene ((Innst. 159 S (2009–2010), jf. Dokument 8:23 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [12:40:42]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten) ((Innst. 193 L (2009–2010), jf. Prop. 23 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [13:45:40]

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 2. mars 2010 (jf. Innst. 151 L):
  «Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget på egnet tidspunkt med en gjennomgang av andre institusjoner i tillegg til Capio Anoreksi Senter AS som bør omfattes av ordningen fritt sykehusvalg.»

 • Sak nr. 6 [13:45:48]

  Interpellasjon fra representanten Arne Sortevik til samferdselsministeren:
  «I 2010 vil inntektene fra bompenger være større enn det beløpet staten bruker på investering i stamveier og tidligere øvrige riksveier. Av samlede skatter og avgifter fra bilkjøp og bilbruk på nesten 60 milliarder kr vil staten bruke ca. 20 milliarder kr på vei. I transportplanperioden 2010–2019 er tallene anslått til henholdsvis 720 og 220 milliarder kr. I tillegg kommer bompengefinansiering som gir bilistene utgifter på 75 milliarder kr. I statens budsjetter har utgifter til veier økt, men i forhold til behovet for nybygg og opprustning av vei går det med sakte fart. Det kan ta mellom 50 og 70 år før Norge har effektive, sikre og miljøvennlige veier. Mange kommuner og fylker lar seg i frustrasjon presse til å godta bruk av bompenger for å få bedre vei fortere enn det Regjeringen er villig til gjennom sine budsjetter. Samtidig øker oljefondet.
  Vil statsråden sørge for at nye finansieringstiltak tas i bruk slik at bilistene kan slippe bompenger?»

 • Sak nr. 7 [14:30:26]

  Interpellasjon fra representanten Svein Flåtten til fiskeri- og kystministeren:
  «Fagfolk varsler om at oppdrettsnæringen, lakseturismen og våre villaksstammer er i en kritisk fase på grunn av problemer som lakselus, rømming og forurensning fra oppdrettsvirksomheten. Oppdrett er en viktig eksportnæring, og utvikles den ikke bærekraftig, vil omdømmet skades. Opplevelsesnæringene ved laksefiske er viktige distriktsnæringer. Norges ansvar for å ta vare på villaksen er miljøhistorisk betydelig. Det er et betydelig sprik mellom påstandene fra næringen, forskerhold og offentlige etater med hensyn til status og risiko fremover. Uttalelser fra direktøren i Direktoratet for naturforvaltning til FiskeribladetFiskaren 5. februar 2010 tyder på at Regjeringen overstyrer faglige instanser.
  Mener statsråden at det er grunn til bekymring for en utvikling som i løpet av våren kan bli uhåndterlig, og i så fall hva vil Regjeringen, og de ansvarlige departementer, foreta seg for å sikre at oppdretts- og lakseturistnæringen utvikles bærekraftig samtidig som villaksen ivaretas?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.55.