Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 71 (2009–2010), jf. Innst. 344 L (2009–2010) og Prop. 119 LS (2009–2010))

Sak nr. 22 [18:12:36]

Stortingets vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.