Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 86 (2009–2010), jf. Innst. 360 L (2009–2010) og Prop. 107 L (2009–2010))

Sak nr. 37 [18:19:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

(Brannalarmen går.)

Presidenten ber om at vi følger de vanlige rutinene ved brannalarm og hører på høyttalerne. Vi avslutter møtet.

Møtet avbrutt kl. 18.20.

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 18.42.

Marit Nybakk overtok her presidentplassen.

Votering i sakene nr. 19–37

Presidenten: Stortinget går så til votering i sakene nr. 19–37.

Alle disse sakene er andre gangs behandling av lovsaker. For å spare tid, hvis Stortinget ikke har sterke innvendinger mot det, vil presidenten nå foreta en samlet votering av disse sakene. Det vil altså si at vi voterer over disse sakene samlet.

– Det anses vedtatt.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til lovvedtakene fra og med lovvedtak 68 til og med lovvedtak 86. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

– Det anses vedtatt.