Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 85 (2009–2010), jf. Innst. 360 L (2009–2010) og Prop. 107 L (2009–2010))

Sak nr. 36 [18:19:14]

Stortingets vedtak til lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.