Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Innst. 371 S (2009–2010), jf. Prop. 143 S (2009–2010))

Sak nr. 6 [12:07:24]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4344)

Stortinget er nå kommet til sak nr. 7.

Saken som her ligger til behandling, har ikke ligget ute i den reglementsbestemte tid, dvs. 48 timer.

Med hjemmel i forretningsordenens § 32 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler denne saken nå.

– Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag. Det anses da som vedtatt.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer i ratifikasjon av Kaffiavtalen av 28. september 2007.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.