Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Innst. 372 S (2009–2010), jf. Prop. 144 S (2009–2010))

Sak nr. 7 [12:08:03]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Talere

Votering i sak nr. 7

Ine M. Eriksen Søreide (H) [12:08:41]: (komiteens leder og ordfører for saken): Det er ikke mye å si om denne saken. Det er en enstemmig komité som står bak innstillingen om å vedta regjeringas forslag om nye satser.

Men, som man vil se, flertallet i komiteen har samlet seg om noen merknader og et forslag til vedtak nettopp fordi det er naturlig å se disse diskusjonene i en større sammenheng. Det har vært, og er, en kontinuerlig diskusjon om å øke den økonomiske kompensasjonen for vernepliktige og også om andre statushevende tiltak. Det er stadig færre som gjennomfører førstegangstjeneste. Desto viktigere mener flertallet det er at tjenesten må være relevant, kompetansehevende og gi den enkelte soldat en økonomisk kompensasjon som føles rettferdig.

Lønnsoppgjøret var klart den 27. mai. Komiteen fikk saken – den ble referert i statsråd 11. juni. Det betyr at det har vært en helt summarisk behandling i komiteen. Det har komiteen akseptert, nettopp fordi det er viktig at bestemmelsen blir fattet, sånn at man kan øke godtgjørelsen til de vernepliktige. Men jeg syns likevel det er noe betenkelig at denne type saker kommer så sent – nettopp fordi det hadde vært interessant, både for komiteen og regjeringa, å ha en bredere diskusjon om de spørsmålene som her reises.

Derfor har flertallet i komiteen fremmet et forslag til vedtak, som jeg hermed anbefaler.

Svein Roald Hansen (A) [12:10:32]: Bare noen kommentarer til forslaget til vedtak fra flertallet i komiteen. Det er bred enighet om at det er viktig å få til tiltak som hever statusen ved gjennomføring av verneplikten.

Vi hadde en interpellasjonsdebatt om det her i salen for ikke lenge siden. Det er et utvalg som har kommet med en rekke forslag. Mange av dem følges opp. Det forslaget som er dyrest, går nettopp på å heve dagpengene. Slik forslaget fra utvalget ligger, snakker vi om en årlig utgift på bortimot 400 mill. kr, hvis man tar med Heimevernets innsatsstyrke.

Vi er i ferd med å avslutte gjennomføringen av opptrappingen av langtidsplanen, noe som krever ressurser, og man har altså prioritert andre av forslagene for å heve statusen.

Nå skal jeg ikke foregripe morgendagens debatt, men siden innstillingen ligger ute, vet vi at det også der fra noen partier påpekes behov for flere midler til Forsvaret som går på andre områder enn dette.

La meg i tillegg si at det har vært en betydelig reallønnsutvikling for vernepliktige de siste ti årene. Det har vært en økning i sum på 42½ pst., og med en prisstigning i samme periode på under 20 pst., er det faktisk en reallønnsøkning på 23 pst. Så det er altså ikke slik at man ikke har gjennomført tiltak også på dette området.

Jeg forstår at det kan være fristende å være litt løssluppen med penger som man selv ikke må finne inndekning for på budsjettene – når det nå nærmer seg sol og sommer.

Ine M. Eriksen Søreide (H) [12:12:51]: Det er ikke meningen å forlenge noen debatt her. Men hvis representanten Svein Roald Hansen hadde lest forslaget til vedtak som flertallet fremmer, så er det altså ikke snakk om løssluppenhet med penger. Vi ber regjeringa komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av den økonomiske statusen for vernepliktige under og etter førstegangstjenesten, særlig sammenlignet med dem som ikke gjennomfører førstegangstjenesten, fordi man ser at det her er såpass store forskjeller, og at det ikke er økonomisk gunstig nok for en del å gjennomføre førstegangstjeneste.

Så det er altså ikke penger det er snakk om i denne omgang. Det er et forslag om at regjeringa kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak.

Svein Roald Hansen (A) [12:13:41]: Jeg kan forsikre representanten om at jeg har lest, ikke bare forslaget, men også merknaden og begrunnelsen for forslaget. Det står bl.a. at man skal «gi den enkelte soldat en økonomisk kompensasjon som oppleves som rettferdig». Jeg tror at føringene her, i hvert fall for dem som ville få glede av et løft, oppleves som å være ganske klare med hensyn til i hvilken retning dette skal gå.

Og jeg sa ikke «løssluppenhet», jeg sa «litt løssluppenhet».

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

(Votering, se side 4345)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter
450Sivile vernepliktige
1Driftsutgifter, blir auka med581 000
frå kr 58 954 000 til kr 59 535 000
1719Felles utgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, blir auka med43 000
frå kr 335 189 000 til kr 335 232 000
1720Felles leiing og kommandoapparat
1Driftsutgifter, blir auka med122 000
frå kr 2 642 083 000 til kr 2 642 205 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under FST
1Driftsutgifter, blir auka med601 000
frå kr 1 715 903 000 til kr 1 716 504 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, blir auka med7 814 000
frå kr 4 561 305 000 til kr 4 569 119 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, blir auka med1 819 000
frå kr 3 158 848 000 til kr 3 160 667 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, blir auka med1 617 000
frå kr 3 725 002 000 til kr 3 726 619 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, blir auka med1 125 000
frå kr 1 001 921 000 til kr 1 003 046 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, blir auka med1 835 000
frå kr 3 081 345 000 til kr 3 083 180 000
1790Kystvakta
1Driftsutgifter, blir auka med519 000
frå kr 945 090 000 til kr 945 609 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, blir auka med19 000
frå kr 274 023 000 til kr 274 042 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:IIStortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en sak om den økonomiske statusen for vernepliktige under og etter førstegangstjenesten, særlig sammenlignet med dem som ikke gjennomfører militær førstegangstjeneste.

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at det er Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen, og presidenten antar derfor at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 57 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.35.31)