Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 48 (2010–2011), jf. Innst. 286 L (2010–2011) og Prop. 64 L (2010–2011))

Sak nr. 9 [13:39:23]

Stortingets vedtak til lov om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3423)

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.