Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10

Dato: 15.12.2011

Dokumenter: (Innst. 131 S (2011–2012), jf. Prop. 19 S (2011–2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822)

Sak nr. 2 [10:06:30]

Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
840Krisetiltak
61Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med3 200 000
frå kr 63 659 000 til kr 66 859 000
70Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 1, blir redusert med3 000 000
frå kr 29 794 000 til kr 26 794 000
841Samliv og konfliktløysing
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med950 000
frå kr 13 832 000 til kr 12 882 000
844Kontantstøtte
70Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med15 000 000
frå kr 1 355 000 000 til kr 1 340 000 000
845Barnetrygd
70Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med50 000 000
frå kr 14 920 000 000 til kr 14 870 000 000
846Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir auka med1 030 000
frå kr 25 967 000 til kr 26 997 000
79Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast, blir redusert med1 030 000
frå kr 7 965 000 til kr 6 935 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med242 600 000
frå kr 457 400 000 til kr 700 000 000
855Statleg forvalting av barnevernet
22Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med110 000 000
frå kr 1 564 330 000 til kr 1 674 330 000
45Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med35 000 000
frå kr 66 427 000 til kr 31 427 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med15 000 000
frå kr 30 102 000 til kr 45 102 000
2530Foreldrepengar
70Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med510 000 000
frå kr 14 390 000 000 til kr 14 900 000 000
71Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med45 000 000
frå kr 405 000 000 til kr 360 000 000
72Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med13 000 000
frå kr 410 000 000 til kr 397 000 000
73Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med5 000 000
frå kr 105 000 000 til kr 100 000 000
Inntekter
3855Statleg forvalting av barnevernet
1Diverse inntekter, blir redusert med8 000 000
frå kr 26 670 000 til kr 18 670 000
3856Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar
4Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med27 972 000
frå kr 206 830 000 til kr 178 858 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.