Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2012 kl. 10

Dato: 18.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 146 S (2012–2013), jf. Prop. 27 S (2012–2013))

Sak nr. 8 [16:49:48]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Talere

Votering i sak nr. 8

Lars Myraune (H) [16:50:30]: (ordfører for saken): Dette er en sak som dreier seg om norsk godkjenning av EUs rådsdirektiv om felles regler for sivil luftfart. Sivil luftfart er en aktivitet hvor det er svært hensiktsmessig at det eksisterer regler mellom de landene som berøres av en flygning.

Allerede i 1947 ble Chicago-konvensjonen om sivil luftfart undertegnet av 52 land. Det var starten på det såkalte International Civil Aviation Organization, forkortet ICAO, som ble opprettet i 1947, og Norge ratifiserte denne avtalen den 5. mai 1947.

I tillegg til at Chicago-konvensjonen beskriver hvordan ICAO skal organiseres, la den til rette for harmonisering av regelverk og framgangsmåter for å fremme sikkerheten og forenkle og effektivisere luftfart over landegrensene.

I Europa ble det i 2002 etablert et organ for felles regler for flysikkerhet, European Aviation Safety Agency, forkortet EASA. Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartsindustrien.

Byrået har totalt 31 medlemmer: De 27 EU-landene og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av dette 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser, ble tatt inn i EØS-avtalen. Dette regelverket opprettet også EASA.

Grunnleggende regelverk på EASAs ansvarsområde vedtas av Europaparlamentet og Ministerrådet, mens teknisk gjennomføringsregelverk vedtas av Europakommisjonen etter at EASA har utarbeidet forslag.

Det vi skal ta stilling til i dag, er en utvidelse av myndighetsområdet for EASA gjennom et rådsdirektiv og EØS-komiteens beslutning knyttet til dette. Dette gjelder bl.a. sertifisering av personell og organisasjoner involvert i luftfartsoperasjoner, selve luftfartsoperasjonene og tredjelandsoperatører. I tillegg åpnes det for at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, etter anmodning fra EASA kan ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt når innehaveren av et sertifikat utstedt av EASA ikke etterlever de regelbestemte vilkårene for dette sertifikatet.

Hovedformålet er altså å sikre et høyt sikkerhetsnivå innenfor sivil luftfart gjennom et harmonisert regelverk i Europa.

Forordningen gjør det nødvendig å endre luftfartsloven for å gi ESA myndighet til å ilegge økonomiske reaksjoner om nødvendig.

Det er en samlet komité som her legger fram sin anbefaling om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011. Jeg anbefaler hermed komiteens innstilling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.