Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12

Dato:
President: Dag Terje Andersen

Dokumenter: 

Sak nr. 5 [19:25:57]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol – narkotika – doping

Talere

Votering i sak nr. 5

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 69 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–21, fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 22 og 23 fra Morten Stordalen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 24 og 25 fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 27–44 fra Morten Stordalen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 26 fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 45–51 fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Kristelig Folkeparti

  • forslag nr. 52 fra Morten Stordalen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 53–69 fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 56, 64, 65, 67 og 68, fra Venstre

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke det forebyggende helsearbeidet gjennom blant annet å iverksette en opptrappingsplan som gir 1000 nye helsesøstre i løpet av 4 år.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke og utvide narkotikaprogram med domstolkontroll og andre alternative reaksjonsformer som bygger på prinsippet om behandling i stedet for straff ved narkotikarelatert kriminalitet.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal der behandling av narkotikaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre sprøyteromsforskriften slik at andre inntaksmåter enn injisering og at andre stoffer enn heroin tillates.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 98 mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21:42:59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 45–49, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å legge til rette for et kompetansesenter med forskere og frivillige som skal jobbe med å utvikle forebyggingsprogrammer.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre de statlige maksimaltidene for salg og skjenking av alkoholholdig drikk slik at all skjenking stopper kl. 02.00.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre bruk av advarselsmerking på alkoholholdig drikk i Norge.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarlig vurdere om det kan innføres mer hensiktsmessige reaksjonsalternativer ved overtredelse av forbudet mot alkoholreklame.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere prosjektmidler til utvikling av IKT-verktøy ved utskrivning av helseattest ved søknad om førerkort.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 94 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.43.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 50 og 51, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at grunnstøtten til ideelle omsorgstiltak utenfor spesialisthelsetjenesten økes til ⅔ av kostnadene for en behandlingsplass.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det gjennom direkte forhandlinger inngås løpende avtaler med ideelle aktører innen helse- og sosialsektorene.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.43.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 26, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlede et samarbeid med så vel arbeidslivets som idrettens organisasjoner med sikte på å styrke arbeidet med alkoholfrie soner og å utvide arenaene for alkoholfrihet.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 75 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.43.59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 29–32, 34–36, 40, 41 og 44, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere mottaks- og oppfølgingssentre for narkotikaavhengige over hele landet.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre vurderingsenhetenes oppgaver til mottaks- og oppfølgingssentrene for narkotikaavhengige.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for egne ungdomsmottak som del av mottaks- og oppfølgingssentrene for narkotikaavhengige.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som bidrar til å samle økonomisk og faglig ansvar for mottak, behandling og langsiktig oppfølging av narkotikaavhengige på ett forvaltningsnivå.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet til at behandlinger med medisiner kan starte så snart den enkelte trenger det.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge behandling og oppfølging av narkotikaavhengige til kvalifiserte fagmiljøer i mottaks- og oppfølgingssentrene.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere mulighetene for å basere behandling av narkotikaavhengige på tillit fremfor kontroll og dermed redusere bruken av urinkontroller.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en reell likebehandling av offentlige, private og ideelle rusinstitusjoner, samt etablere en offentlig godkjenningsordning.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en statlig finansieringsmodell som sikrer et helhetlig behandlingsløp for rusavhengige.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for organisasjoner som jobber målrettet med rusproblematikk knyttet opp til barn og unge.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.44.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 54, 61, 66 og 69, fra Venstre.

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre § 14-14 i legemiddelforskriften slik at legemidler til behandling av alkoholavhengighet kan gis forhåndsgodkjent refusjon.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre lavterskeltilbud for substitusjonsbehandling i alle kommuner og gi fastlegene mulighet til å starte opp substitusjonsbehandling i løpet av få dager.»

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre konkrete tiltak for å redusere overdosedødsfall, bl.a. utdeling av overlevelsespakker med både gjenopplevelsesutstyr og Naloxone.»

Fremskrittspartiet har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.44.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 24 og 25, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for en felles innsats på nettsider, blogger og nettsamfunn til et felles løft mot narkotika.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Internettmobilisering mot narkotika blir knyttet sammen med holdningsarbeid i skolen.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 72 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.45.04)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2013, øremerke midler til en forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av narkotika.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.45.21)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 27, 28, 33, 37–39, 42 og 43, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreutvikle sprøyteromsordningen til å bli lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle alle former for egenandeler for behandling av narkotikaavhengighet.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret for unge rusbrukere.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en rettighet for den rusavhengige til å få en saksbehandler/koordinator å forholde seg til gjennom hele behandlings- og ettervernsløpet.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen se på muligheter for at fastleger, i situasjoner hvor fastlegen finner det prekært, kan skrive ut resept på Metadon, Subutex eller Subuxone i påvente av utredning for inntak i LAR.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en avtaleplikt mellom behandlingsinstitusjonen og den enkeltes hjemkommune som sikrer rusavhengige ettervern fra første dag etter endt institusjonsopphold.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette egnede tilskuddsordninger for bygging av boliger for rusavhengige.»

Venstre har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.45.45)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 55, 58, 59, 62 og 63, fra Venstre.

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke fokuset på de yngste ruspasientene gjennom gode og langsiktige rusbehandlingstiltak i regi av barnevernet, der gode private tiltak må få forpliktende avtaler med det offentlige.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for «rusakutter» i større byer.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere en trygg bosituasjon og andre rehabiliteringstiltak som en del av behandlingen, og gi forpliktende statlig tilskudd som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke innsatsen mot skadelig hasjbruk, særlig blant de yngste. Alle byer og regioner må få et permanent og dekkende tilbud om hasjavvenning.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre bedre tannhelse hos alle ruspasienter.»

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 71 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.46.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 22, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å legge frem en sak som harmoniserer regelverket for tvang, samt utarbeide nasjonale råd eller retningslinjer for tjenestene.»

Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 59 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.46.28)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 52, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre en prøveordning med bruk av Naloxon nesespray for å forhindre overdosedødsfall.»

Høyre og Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 60 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.46.48)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 53, 57 og 60, fra Venstre.

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre begrepet «relasjonsassistert behandling» og stimulere til mer fleksibilitet og individuell oppfølging innen rusomsorgen, både innen døgnbehandling og behandling med kombinasjon av poliklinikk og døgninstitusjon.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre det enklere å etablere og bruke såkalt «frivillig tvang» i døgninstitusjoner, for eksempel ved at det inngås avtale med rusavhengige om at vedkommende kan holdes tilbake i en viss periode etter at samtykke til behandlingen er trukket tilbake.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre ulike pilotprosjekter innen rusomsorg før rusfeltet innfases i samhandlingsreformen.»

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 53 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.47.11)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 1–21 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen intensivere kampen mot omsetning av narkotiske stoffer på Internett.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som sikrer en opptrapping av midler til forskning om hvilke forebyggingstiltak mot narkotikamisbruk som gir best resultater.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at det blir utviklet rutiner som sikrer god informasjon og tett kontakt med pårørende av narkotikaavhengige.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom tjenestene innen psykisk helse- og rusfeltet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at en trygg bosituasjon gjøres til en del av behandlingsforløpet for narkotikaavhengige.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for bedre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre tiltak som hever kompetansen knyttet til rusmisbruk på arbeidsplassen.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette tiltak som sørger for at fastlegene og andre deler av primærhelsetjenesten øker sin kompetanse når det gjelder å avdekke rusproblemer blant pasientene.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en egen forebyggingsplan, med tiltak og midler, som tar sikte på å redusere antall unge rusavhengige.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt forskning og kompetanseutvikling i forbindelse med misbruk av vanedannende legemidler.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for en styrking av frivillige organisasjoners rusforebyggende arbeid.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for og oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å samarbeide med frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet i skolen og på andre arenaer.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for rusfeltet etter modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse og legge den frem for Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter som kommer til akuttinnleggelser, blir gitt mulighet til behandlingstilbud umiddelbart etter endt opphold ved rusakutten.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp slik at alle rusavhengige som ønsker det, faktisk får en individuell plan, og at denne lages i samarbeid med den rusavhengige på et tidlig stadium i behandlingsforløpet.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang tiltak slik at ventetidsgarantien for barn og ungdom oppfylles.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2013 med en opptrappingsplan for rehabilitering innen LAR-behandling.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at personer som ønsker å gå fra LAR-behandling til helt rusfrihet, blir gitt en slik mulighet.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for kommunene til å følge opp rusavhengige som får rusbehandling i stedet for soning, eller som følger rusmestringsprogrammer i forbindelse med sin soning.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ideelle aktører deltar i videre planprosesser på rusfeltet.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen se på erfaringene fra Time kommune i Rogaland der de utleverer et lite visittkort om alkohol ved kjøp av graviditetstest og starter tidlig kartlegging av alkoholvaner hos gravide ved hjelp av standardiserte verktøy.»

Venstre har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 53 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.47.35)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 30 (2011–2012) – om Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol – narkotika – doping – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.