Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2013 kl. 12

Dato: 02.04.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 42 (2012–2013), jf. Innst. 202 L (2012–2013) og Prop. 105 L (2011–2012))

Sak nr. 11 [15:08:58]

Stortingets vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.