Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10

Dato:
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:38]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) (Innst. 124 L (2013–2014), jf. Prop. 180 L (2012–2013))
 • Sak nr. 2 [10:37:56]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Lise Christoffersen og Torgeir Micaelsen om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (om flaggstenger) (Innst. 114 L (2013–2014), jf. Dokument 8:1 L (2013–2014))
 • Sak nr. 3 [11:03:00]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemdas årsmeldinger for 2012 (Innst. 122 S (2013–2014), jf. Meld. St. 47 (2012–2013))
 • Sak nr. 6 [11:49:49]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, André N. Skjelstad og Ola Elvestuen om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan (Innst. 128 S (2013–2014), jf. Dokument 8:12 S (2013–2014))
 • Sak nr. 4 [12:45:10]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Innst. 103 S (2013–2014), jf. Meld. St. 49 (2012–2013))
 • Sak nr. 5 [13:43:23]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN (Innst. 109 S (2013–2014), jf. Meld. St. 42 (2012–2013))
 • Sak nr. 7 [14:02:18]

  Interpellasjon fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren:
  «Eritrea har et av verdens mest undertrykkende regimer. På Press Freedom Index' siste oversikt plasseres landet aller sist – etter Nord-Korea. Folk som kritiserer myndighetene, fengsles på ubestemt tid uten lov og dom. Tortur er utbredt, forholdene i fengslene tar livet av mange. Eritrea preges av fattigdom, analfabetisme og andre tegn på feilutvikling. Flere hundre tusen sitter i flyktningleire i nabolandene. UDI anslår at 2 000–3 000 mennesker flykter fra landet hver måned, mange prøver å ta seg over Middelhavet. Utenlandske medier er ikke velkomne, de fleste bistandsorganisasjoner er kastet ut. Norge har ved ulike korsveier spilt en avgjørende rolle i Eritreas moderne historie.
  Hva kan Norge gjøre for å bidra til at vi ikke får en total statskollaps i Eritrea med den destabilisering det kan bety for regionen og Afrikas Horn?»
 • Sak nr. 8 [15:01:11]

  Interpellasjon fra representanten Marianne Marthinsen til utenriksministeren:
  «1. september 2013 ble Camp Ashraf nord for Bagdad angrepet av irakiske styrker. 52 iranske dissidenter som holdt til i leiren, ble massakrert. 7 ble tatt som gisler, og er fortsatt ikke frigitt. Menneskene bosatt i leiren har krav på internasjonal beskyttelse under den 4. Genèvekonvensjonen, og USA var ansvarlige for sikkerheten i leiren frem til 2009 da ansvaret ble overlatt til irakiske myndigheter etter avtale med FN. 26. desember 2013 ble flyktningleiren Camp Liberty i Bagdad, hvor de fleste iranske dissidentene nå holder til, igjen angrepet, med 4 døde og 70 skadde som resultat.
  Vil regjeringen ta et initiativ overfor FN for å sikre at det internasjonale samfunn følger opp sitt ansvar under den 4. Genèvekonvensjonen og sørge for sikkerheten til de iranske dissidentene i Irak?»
 • Sak nr. 9 [15:45:45]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) (Innst. 126 L (2013–2014), jf. Prop. 202 L (2012–2013))
 • Sak nr. 10 [16:26:04]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemning (Innst. 127 S (2013–2014), jf. Meld. St. 45 (2012–2013))
 • Sak nr. 11 [17:27:36]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til kulturministeren:
  «Språkpolitikk er en særdeles viktig del av kulturpolitikken. I 2009 drøftet Stortinget en omfattende språkmelding – St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining – og gav sin tilslutning til mer enn 100 prioriterte tiltak. Et mindretall ønsket i Innst. S. nr. 184 (2008–2009) en prioritert handlingsplan for gjennomføring av tiltakene i meldingen, men fikk ikke medhold i dette. Selv om en del av tiltakene i meldingen til en viss grad er fulgt opp, er det fortsatt tiltak som ikke er igangsatt. I Solberg-regjeringens plattform finnes det enkelte språkpolitiske referanser, men det tilkjennegis i liten grad hvilken helhetlig språkpolitikk regjeringen vil føre.
  Hvilken språkpolitikk vil den nye regjeringen føre, og på hvilken måte vil statsråden følge opp den gjeldende språkmeldingen?»
 • Sak nr. 12 [18:28:49]

  Stortingets vedtak til lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) (Lovvedtak 36 (2013–2014), jf. Innst. 111 L (2013–2014) og Prop. 177 L (2012–2013))
 • Sak nr. 13 [18:29:09]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) (Lovvedtak 37 (2013–2014), jf. Innst. 115 L (2013–2014) og Prop. 168 L (2012–2013))
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.41.