Stortinget - Møte tirsdag den 8. april 2014 kl. 10

Dato: 08.04.2014

Dokumenter: (Innst. 155 S (2013–2014), jf. Prop. 38 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [11:23:03]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

Talere

Votering i sak nr. 4

Odd Omland (A) [11:23:38]: (ordfører for saken): Som saksordfører vil jeg gjerne understreke at formålet med innføring av dette direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger.

En enstemmig komité står bak innstillingen, og komiteen viser i denne sammenheng til at foretak ekspanderer i økende omfang utover landegrensene, noe som igjen innebærer økende etterspørsel etter foretaksopplysninger i forbindelse med grenseoverskridende virksomhet.

Komiteen understeker òg betydningen av at innføring av direktivet vil bidra til forenkling og færre administrative byrder for næringslivet, og at dette heller ikke skal berøre de nasjonale gebyrene for foretaksopplysninger.

Komiteen har videre merket seg at gjennomføringen av direktivet krever lovendring, og at regjeringen vil fremme en proposisjon til Stortinget med de nødvendige endringer i foretaksregisterloven.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.