Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014

Dokumenter: (Innst. 172 S (2013–2014), jf. Prop. 49 S (2013–2014))

Sak nr. 8 [17:50:55]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.