Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 70 (2013–2014), jf. Innst. 297 L (2013–2014) og Prop. 103 L (2013–2014))

Sak nr. 6 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)