Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014

Dokumenter: (Innst. 76 S (2014–2015), jf. Prop. 33 S (2014–2015))

Sak nr. 4 [13:29:50]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, blir auka med4 200 000
frå kr 257 300 000 til kr 261 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med60 000 000
frå kr 150 100 000 til kr 210 100 000
1820Noregs vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter, blir auka med25 000
frå kr 493 600 000 til kr 493 625 000
22Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 60 og 72, blir auka med24 000 000
frå kr 241 300 000 til kr 265 300 000
1840CO2-handtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 74, blir nedsett med10 000 000
frå kr 15 000 000 til kr 5 000 000
70Gassnova SF, kan overførast, kan nyttast under postane 73 og 74, blir nedsett med9 500 000
fra kr 154 300 000 til kr 144 800 000
71Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir nedsett med32 000 000
frå kr 1 764 000 000 til kr 1 732 000 000
73Fullskala CO2-handtering på Mongstad, kan overførast, kan nyttast under post 70, blir nedsett med27 500 000
frå kr 28 000 000 til kr 500 000
74(Ny) Transport av CO2, kan overførast, blir løyvd med10 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda
30Investeringar, blir nedsett med1 000 000 000
frå kr 38 000 000 000 til kr 37 000 000 000
2490NVE Anlegg0
24Driftsresultat
Spesifikasjon:
Driftsinntekter-85 000 000
Driftsutgifter80 700 000
Avskrivingar4 000 000
Renter av statens kapital300 000
Investeringsformål1 000 000
Reguleringsfond- 1 000 000
0
Inntekter:
4800Olje- og energidepartementet
70Garantiprovisjon, Gassco, blir auka med200 000
frå kr 1 200 000 til kr 1 400 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, blir auka med4 200 000
frå kr 15 000 000 til kr 19 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir auka med60 000 000
frå kr 71 400 000 til kr 131 400 000
4Sal av undersøkingsmateriale, blir auka med37 000 000
frå kr 36 000 000 til kr 73 000 000
4840CO2-handtering
80Renter, TCM DA, blir nedsett med5 000 000
frå kr 89 000 000 til kr 84 000 000
86Avdrag, TCM DA, blir nedsett med12 000 000
frå kr 1 111 000 000 til kr 1 099 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda
24Driftsresultat, blir nedsett med7 200 000 000
frå kr 126 100 000 000 til kr 118 900 000 000
Spesifikasjon:
Driftsinntekter180 800 000 000
Driftsutgifter-31 600 000 000
Leite- og feltutviklingsutgifter-2 300 000 000
Avskrivingar-23 100 000 000
Renter av statens kapital-4 900 000 000
118 900 000 000
80Renter av statens kapital, blir nedsett med800 000 000
frå kr 5 700 000 000 til kr 4 900 000 000
5582Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70Bidrag til kulturminnevern, blir auka med3 200 000
frå kr 2 400 000 til kr 5 600 000
5685Aksjar i Statoil ASA
85Utbytte, blir auka med7 691 000 000
frå kr 14 955 000 000 til kr 22 646 000 000

II

Fullmakt til å inngå forplikting ut over gitt løyving

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan pådra seg forpliktingar utover gitt løyving innanfor følgjande beløp:

KapPostFormålSamla ramme
1815Petoro AS
73Statleg deltaking i petroleumsverksemd på islandsk kontinentalsokkel30 mill. kroner

III

Oppheving av vedtektene til Konsesjonsavgiftsfondet

Stortinget samtykkjer i at Konsesjonsavgiftsfondets vedtekter, vedtekne av Stortinget 31. januar 1975, blir oppheva når endringane i industrikonsesjonslova og vassdragsreguleringslova fremja i Prop. 4 L (2014–2015) trer i kraft.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.