Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2015 kl. 10

Dato: 17.11.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 3 (2015–2016), jf. Innst. 30 L (2015–2016) og Prop. 142 L (2014–2015))

Sak nr. 6 [12:31:54]

Stortingets vedtak til lov om fastsettelse av referanserenter