Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2015 kl. 10

Dato: 17.11.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2015–2016), jf. Innst. 30 L (2015–2016) og Prop. 142 L (2014–2015))

Sak nr. 7 [12:32:09]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Presidenten: Sakene nr. 4–7 er andre gangs behandling av lovvedtakene 1–4.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.