Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015

Dokumenter: (Innst. 46 S (2015–2016), jf. Dokument 8:68 S (2014–2015))

Sak nr. 7 [12:56:35]

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel

Talere

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 45 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt.

Charlotte Spurkeland (H) [12:57:29]: (ordfører for saken): I Norge har vi en politikk som legger til rette for at mange kan eie sin egen bolig, bl.a. gjennom skattepolitikken vår, deregulert boligmarked og ordningen Boligsparing for ungdom, for å nevne noe. Mange kommer seg derfor inn på boligmarkedet, og det synes jeg er positivt.

Boligkjøpet er for de fleste den største investeringen en gjør, og det er viktig at bolighandelen derfor er trygg. Men som ved alle fysiske ting vil det alltid være en viss risiko i forbindelse med store transaksjoner.

En positiv utvikling de senere år er at det har vært en stor økning i antallet som velger å tegne eierskifteforsikringer – en frivillig ordning som gir økt trygghet for kjøper og selger.

Regjeringspartiene mener at selv om omfanget av tvister i forbindelse med eiendomsoverdragelser dessverre fortsatt er for stort, er vi ikke overbevist om at endringer av avhendingsloven eller innføring av flere obligatoriske krav i forbindelse med eiendomstransaksjoner nødvendigvis vil gi en ønsket effekt i form av færre tvister.

Siden avhendingsloven ble vedtatt, har vi fått en betydelig grad av rettspraksis knyttet til loven. Basert på denne rettspraksisen og i tillegg juridisk teori er det rettslige innholdet i loven blitt mer og mer avklart. Å gjøre store endringer i loven nå vil derfor kunne være konfliktskapende – rett og slett fordi nye bestemmelser selvsagt også skaper en ny usikkerhet om rettstilstanden. Det er ikke praktisk mulig, eller for så vidt ønskelig, å få en lovgivning som er så konkret og kasuistisk at man skal kunne lese seg til en løsning tilpasset enhver tenkelig situasjon. Norsk lovgivningspraksis heller mot mer generelt utformede lovbestemmelser – særlig på kontraktsrettens område.

Kravet om obligatoriske, tekniske tilstandsrapporter er heller ikke nødvendigvis forbrukervennlig, slik som det kan leses fra forslagsstillerne. Avhendingsloven er for det første ikke en forbrukerlov i tradisjonell forstand. Den regulerer i stor grad transaksjoner eller salg mellom forbrukere. Det er derfor ingen automatikk i at endringer vil være forbrukervennlige.

For det andre vil sånne rapporter i mange tilfeller være et fordyrende element, slik som det er i Danmark, som også forslagsstillerne viser til. Det er også begrenset hva sånne rapporter faktisk kan avdekke, og hvilken verdi rapportene tilfører så lenge det uansett vil måtte tas betydelige forbehold når det gjelder innhold og konklusjoner.

Krav om obligatoriske rapporter er dessuten et inngrep i avtalefriheten, som regjeringspartiene ikke anser ønskelig. I mange tilfeller hvor avtalepartene ønsker en hurtig omsetning, eller hvor partene har tillit til hverandre, vil en teknisk tilstandsrapport ofte være overflødig. Det samme gjelder f.eks. konserninterne overdragelser, som utgjør ganske mange transaksjoner.

Høyre mener derfor at problemet med mange tvister bør løses på andre måter enn gjennom ny lovgivning. Vi er positive til bransjeinitiativ, som kan utvikle bedre rutiner og videre til demping av konfliktnivået. Vi ønsker også å avvente det varslede arbeidet om takstmenn og ber regjeringen vurdere dette og også andre tiltak som kan bidra til tryggere bolighandel, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen.

Kari Henriksen (A) [13:01:18]: Kjøp av bolig er en stor og viktig investering for de fleste av oss, en investering som mange må låne ganske mye til for å få realisert. Heldigvis – i Norge kan mange skaffe seg egen bolig, men det er også et område som er omfattet av mange utfordringer. Verken selger eller kjøper er så trygge som de kanskje tror, når de kjøper eller selger bolig. Forbrukerrådet melder om at rundt 40 pst. av boligkjøperne oppdager feil eller mangler etter overtakelsen som de ikke var gjort kjent med under kjøpet, og hvert femte boligsalg ender i konflikt. Dette er ikke hyggelige tall, og dette faktum skaper engstelse og bekymringer hos begge parter. De fleste av oss har hørt historier om boligoverdragelser der én ble sittende med store omkostninger fordi mangler ikke var kommunisert på riktig måte eller oppfattet rett. Kjøper og selger er amatører. Dette bidrar til å gjøre kjøp av bolig mer utrygt enn det bør være. Bransjen selv har tatt gode initiativ for å øke tryggheten, og flere aktører mener at det er mulig å forbedre måten dette gjøres på, med forholdsvis enkle grep.

Det er riktig som saksordføreren sa, at departementet har tatt initiativ til å gå igjennom en del av disse utfordringene i et lovforslag som de skal komme tilbake til Stortinget med. Men flertallet i denne saken synes å være skeptiske til at endringer i avhendingsloven, som vi i Arbeiderpartiet mener ville ha vært den beste løsningen, har store juridiske komplikasjoner for selger og kjøper. For meg er det ikke helt logisk at man ikke er villig til å få vurdert de virkemidler man faktisk har, og som flere i bransjen etterlyser, for nettopp å skape større trygghet for kjøper og selger.

I merknadene kan det synes som om flertallet har fordypet seg i juridisk argumentasjon: Er avhendingsloven en forbrukerlov eller ikke? Det mener Arbeiderpartiet ikke er et spørsmål av særlig interesse. Spørsmålet for kjøper og selger er: Hva kan trygge meg i situasjoner der jeg skal selge eller kjøpe leilighet eller hus og investere ganske mye penger? Det argumenteres mot en obligatorisk rapport fordi det er et inngrep i avtalefriheten.

Under høring i saken kom det fram bred støtte til en revisjon av avhendingsloven eller en bedre regulering av bransjen i den hensikt å gjøre transaksjonene tryggere for forbrukeren. Flere hadde konkrete innspill til hva som kunne bidra til å trygge kjøp og salg.

Likevel er det bra at et annet mindretall ikke stenger døra helt for å se på måter å gjøre kjøp og salg av boliger tryggere på. Danmark har en modell der man kan velge mellom to ordninger, og der skal nedgangen i antall saker i domstolene være på 80 pst. etter de nye reglene kom.

Arbeiderpartiet ønsker at konfliktnivået skal ned, og at boligtransaksjoner skal bli tryggere for forbrukeren. Vi mener at det er på høy tid å revidere avhendingsloven. Vi er ikke enig i de konsekvensene som flertallet mener dette vil kunne få, ettersom det da ville vært et lovverk som hadde kommet til Stortinget, en kunne fått en høring, og en kunne luket vekk en god del av de tenkte problemstillingene som flertallet sier vil være en konsekvens av det.

Jeg tar herved opp Arbeiderpartiets forslag til vedtak og vil tilkjennegi at vi subsidiært støtter forslaget til vedtak fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Presidenten: Da har representanten Kari Henriksen tatt opp det forslaget hun refererte til.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [13:05:23]: Først vil jeg starte med å gi honnør til forslagsstillerne, for det er et viktig forslag og de tar opp et viktig tema, og jeg deler fullt ut intensjonen til forslagsstillerne når det gjelder det målet vi alle har om tryggere bolighandel, både for selgere og for kjøpere. For det å kjøpe bolig er jo en av de viktigste investeringene en gjør som forbruker, eller som menneske. Det er store summer, og det er jo veldig krevende og veldig alvorlig for dem som havner i de vanskelige situasjonene som en hører om.

Så i utgangspunktet er jeg veldig positiv til mye av det som ligger i forslaget, men jeg vil slutte meg fullt ut til det som saksordføreren redegjorde for i sitt gode innlegg. Det er en del momenter som gjør at jeg ikke automatisk vil støtte forslaget, og derfor vil jeg heller vise til det arbeidet som er i gang, og vise til det som komiteen samles om, og som kommer til å bli vedtatt her i dag, nemlig at en vil få en egen sak knyttet til hvordan en kan gjøre bolighandel tryggere, både for kjøper og for selger.

Jeg vil også si at obligatoriske tekniske tilstandsrapporter kan, som saksordføreren sa, være fordyrende i noen tilfeller, og det skriver vi også om i merknadene. Jeg ser også at de brukes i veldig stor grad knyttet til eneboliger, der vi vet at faren for skade er mye større, så jeg vil absolutt oppfordre til at også bransjen selv – iallfall fram til eventuelle endringer er på plass og eventuell regulering av det – må jobbe med at bruken av tilstandsrapporter kan økes der det er fornuftig.

Til slutt vil jeg bare si at en revisjon av avhendingsloven kan egentlig være et godt forslag, men de høringsinnspillene vi har fått, er jo tydelige på at en ikke ønsker en rask revisjon nå. Men jeg vil også si at vi fra Kristelig Folkepartis side ikke er motstandere av å få en eventuell revisjon, eller vurdering, av avhendingsloven hvis det er det regjeringa finner ut vil være fornuftig når en skal se på tiltak for å trygge bolighandel både for kjøper og selger – da er jeg absolutt ikke imot det. Det er iallfall min oppfatning at begge interessenter i denne saken er opptatt av det, og det kan vi iallfall ta med oss og lytte til.

Trine Skei Grande (V) [13:08:10]: Det å kjøpe bolig er en av de største og vanskeligste avgjørelsene vi gjør i livet, og som får store økonomiske konsekvenser. Mange av oss gjør det ikke så mange ganger i livet heller, så man bygger seg heller ikke opp noen stor kompetanse på det fra gang til gang. Vi har altfor mange konflikter på dette området i samfunnet vårt, som tar opp mye av rettssystemet vårt, og det tar bort mye krefter som skulle vært brukt på andre ting.

Men jeg vil begynne med å si at vi er veldig positive til at dette forslaget er fremmet, og vi synes det er veldig bra at vi får løftet engasjementet rundt denne saken og også at vi får pushet regjeringen i gang med et arbeid. Vi er i utgangspunktet positive til tilstandsrapport, og vi ser at den danske modellen har mye for seg når det gjelder både å få ned konflikter og å få mer kvalitet ut av de handelstransaksjonene som det her er snakk om. Men vi kommer likevel i dag til å stemme med flertallet, fordi regjeringa har lovet å komme tilbake og jobbe videre med denne saken, slik at vi får tatt det i hele bredden. Dette er ganske kompliserte saker å ta gjennom Dokument 8-forslag.

Så Venstre takker veldig for initiativet fra Arbeiderpartiet. Vi synes det var bra og at dette må det jobbes videre med. Vi forutsetter at regjeringa gjør det, og vi vil derfor stemme med flertallet i saken for å få det arbeidet satt i gang. Men vi vil også uttrykke at vi er positive til de modellene som det her er foreslått, og vi tror at de kan ha mye for seg for å få ned konfliktnivået i norsk bolighandel.

Statsråd Anders Anundsen [13:10:15]: Jeg vil også benytte anledningen til å takke Arbeiderpartiet for å ha tatt initiativet til dette forslaget. Det er en svært viktig politisk debatt, og det er viktig å ha med seg i den politiske debatten at trygg bolighandel handler om å trygge både kjøper og selger. Derfor er det også nødvendig å ha en grundig vurdering av konsekvensene av de tiltakene som blir gjennomført. Jeg er derfor også veldig glad for at komiteen enstemmig har kommet til at den skal støtte opp om det arbeidet som regjeringen allerede har satt i gang.

Jeg vil likevel komme med noen få merknader. Det ene gjelder det antall tvister som er i slike saker. Litt av utfordringen med de tvistene er at det er tvister som veldig ofte gjelder den tekniske utmålingen av mangelskrav, og det er vanskelig å finne en ordning som gjør at en også løser opp i den delen av konflikten uten å ha gått til retten. Derfor er det viktig at vi har det perspektivet med oss inn i den diskusjonen.

Det har vært vist til den danske modellen. Der er det slik at selgers informasjonsplikt omfatter boligens tekniske tilstand. Den modellen ble vurdert av Takstlovutvalget i 2009. Etter den danske modellen vil ansvaret for skjulte feil og mangler flyttes fra selgeren til kjøperens eierskifteforsikring. Det ble påpekt av utvalget at det ikke tilbys noen tilsvarende forsikringsordning på det norske markedet, og de mente derfor at det ville være betenkelig å innføre kontraktsrettslige regler som nærmest forutsetter et bestemt forsikringstilbud for at de kan aksepteres som rimelige og balanserte. Utvalget kom derfor til at det ikke burde innføres tilsvarende ordning i norsk rett.

Vi skal jobbe videre med disse spørsmålene. Kravet om tilstandsrapport vil åpenbart bidra til å fordyre transaksjonskostnadene og for så vidt være et inngrep i avtalefriheten. Jeg tror også det er viktig å huske at omsetning av bolig ikke alltid skjer på den måten som de fleste boligtransaksjoner faktisk skjer. Det er mange ulike måter å selge og kjøpe bolig på, og derfor er også det et perspektiv som er nødvendig å ha med seg inn i denne diskusjonen.

Så vil regjeringen i dette arbeidet vurdere flere tiltak, bl.a. ansvaret for takstmenn. I dag er det slik, som også saksordføreren var inne på, at ansvaret i utgangspunktet ligger hos selger, selv etter at det er gjennomført takst, uten at takstmannen har noe selvstendig ansvar. Kanskje ville det bedre kvaliteten på takstrapportene hvis en kunne direkte ansvarliggjøre takstmannen for den taksten vedkommende faktisk har stått for.

Men det er bra at dette settes på dagsordenen, og at det er politisk engasjement i dette spørsmålet. Det er en enorm investering for dem som skal kjøpe bolig, og det er viktig at en tar høyde for at en skal ivareta interessene til både kjøper og selger.

Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Stine Renate Håheim (A) [13:13:41]: Jeg synes dette har vært en god debatt, med mange gode betraktninger. Jeg er særlig glad for signalene fra Kristelig Folkeparti og Venstre, som uttrykker at de løsningene vi har lansert, er interessante, selv om de stemmes ned i dag. Og så ser jeg veldig fram til den jobben regjeringen nå skal gjøre for å styrke både kjøpers og selgers trygghet ved boligsalg.

Forslaget om å revidere avhendingsloven er ikke noe Arbeiderpartiet har kommet på på et mørkt kott helt alene. Det er et forslag som har kommet fra en arbeidsgruppe som har bestått av både Norges Eiendomsmeglerforbund, NITO Takst og Norges Takseringsforbund, som peker på at det er behov for å konkretisere hva som er selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.

Det som er interessant, er at avhendingsloven i dag gir selger det som heter objektivt ansvar. Det betyr at dersom selgeren kan holdes ansvarlig for skader på boligen, blir han nødt til å dekke skadene selv, selv om han ikke er skyld i skadene. Den typen objektivt ansvar er det bl.a. våpenfabrikker og andre mer farlige virksomheter som driver med, og den eneste måten selger kan komme seg unna det ansvaret på, er å forsikre seg, som de aller fleste gjør. Det er forsikringsselskapene helt sikkert glad for, men problemet er at dagens lovverk ikke gir boligselgeren noen mulighet til å komme seg unna hele eller deler av ansvaret ved å dokumentere boligen godt. Med andre ord: Selgere har i dag stor motivasjon til å forsikre seg, men liten motivasjon til å dokumentere boligens tilstand godt. Det er et av grunnproblemene i avhendingsloven.

Derfor har vi pekt på den danske modellen. Den har to spor, og det som er interessant, er at tilstandsrapporten der er helt frivillig, som sikkert flertallet i salen her vil synes er meget interessant, men de aller fleste velger det, fordi det gis incentiver til det. Dersom man velger tilstandsrapport og denne felles forsikringen, flyttes risikoen for skjulte feil og mangler fra amatører til de profesjonelle partene. Forsikringen gir erstatning til kjøperen for skjulte feil og mangler og ikke bare rettshjelp som i Norge. Så der vinner alle partene på ordningen, og det blir veldig mange færre saker i domstolene.

Jeg gir gjerne ros til regjeringen for det man nå er i ferd med å lansere i forhold til takstbransjen. Det er veldig bra, og det har jo takstbransjen også selv støttet. Så er jeg mer skeptisk til forslaget om å tydeliggjøre meglers rådgivningsplikt. Det er i beste fall en kosmetisk endring, og det er også tydelig bemerket fra bl.a. Eiendomsmeglerforbundet at det vil ha liten effekt.

Jeg synes selvfølgelig det er trist at vi blir nedstemt i dag, men er glad for at prosessen går videre. Arbeiderpartiet er beredt til å bidra med flere konstruktive forslag inn i den debatten.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten har Kari Henriksen satt fram et forslag, nr. 1, på vegne av Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 66 mot 35 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.35.57)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil støtte I. – Det ser slik ut.

Votering:Komiteens innstilling til I ble enstemmig bifalt.Videre var innstilt:

II

Dokument 8:68 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling til II ble enstemmig bifalt.