Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Lovvedtak 94 (2016–2017), jf. Innst. 333 L (2016–2017) og Prop. 108 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 16 [14:40:31]

Stortingets vedtak til lov om endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) (Lovvedtak 94 (2016–2017), jf. Innst. 333 L (2016–2017) og Prop. 108 L (2016–2017))