Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 384 S (2016–2017), jf. Prop. 111 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 8 [13:48:15]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 (Innst. 384 S (2016–2017), jf. Prop. 111 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.