Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 296 L (2016–2017), jf. Prop. 76 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 6 [13:37:35]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) (Innst. 296 L (2016–2017), jf. Prop. 76 L (2016–2017))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tore Hagebakken (A) [] (ordfører for saken): Komiteens flertall slutter seg til endringene i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven som regjeringa har fremmet i denne saken. Det innebærer bl.a. regler om tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven for tilbydere av virksomhetstjenester samt en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander på 40 000 kr. Det er grunn til å understreke at alminnelige, dagligdagse transaksjoner ikke vil bli berørt av endringen, og beløpsgrensen vil ikke gjelde for kjøp og salg mellom privatpersoner. Med lovendringen som her legges fram, vil forhandlere av gjenstander ikke lenger være underlagt reglene i hvitvaskingsloven. Komiteens flertall antar at det vil være enklere og mer rimelig for forhandlere å forholde seg til en beløpsgrense enn å etablere rutiner, lage risikovurderinger og gjennomføre kundekontroller i samsvar med hvitvaskingsloven, som vi skriver i innstillingen. De foreslåtte endringene i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven medfører at Norge overholder EØS-forpliktelser i tredje hvitvaskingsdirektiv.

Hele komiteen støtter departementets foreslåtte regler om en autorisasjonsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Det foreslås krav om tillatelse for å tilby virksomhetstjenester, hjemmel for tilbakekall av tillatelse, krav til egnethet for innehaver av tillatelse og straffetrusler dersom virksomhetstjenester tilbys uten tillatelse. Komiteen er også enig i forslaget om at Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen for å ha tilsyn med tilbydere av virksomhetstjenester. Med bakgrunn i en uønsket sterk økning i byråkratiet de senere årene forutsetter Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti at regjeringa i implementeringen av autorisasjonsordningen legger vekt på enkelhet for brukerne, minimering av byråkrati og kostnadseffektivitet.

Medlemmene i Hvitvaskingslovutvalget var i NOU 2015:12 uenige om en beløpsgrense på 40 000 kr for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander. Utvalget delte seg i tre fraksjoner i spørsmålet om innføring av beløpsgrense for kontantvederlag som alternativ til at forhandlere av gjenstander skal være underlagt hvitvaskingsloven. Et flertall på sju medlemmer anbefalte ikke innføring av en beløpsgrense for kontantvederlag. Et mindretall på tre anbefalte innføring av en beløpsgrense på 40 000 kr kombinert med at særskilte grupper forhandlere av gjenstander pekes ut til å være underlagt hvitvaskingsloven, uavhengig av oppgjørsformen. Flertallet på sju delte seg i to fraksjoner. Fire medlemmer anbefalte videreføring av gjeldende rett, mens tre medlemmer foreslo at forhandlere av gjenstander gis rett til konsekvent å betinge seg annen oppgjørsform enn kontanter ved beløp på 40 000 kr eller mer. Forslaget som er fremmet av departementet, er i samsvar med anbefalingen fra utvalgets mindretall, som altså komiteens flertall slutter seg til.

En samlet komité støtter forslaget i proposisjonen om at Finanstilsynet skal føre tilsyn med overholdelse av bestemmelser om land-for-land-rapportering i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift om at departementet kan fastsette nærmere regler i forskrift om kontroll av land-for-land-rapportering samt tiltak for å sikre at det blir gitt korrekt informasjon i tilfeller der land-for-land-rapportering ikke er i samsvar med lov eller forskrift. Komiteen støtter også at Finanstilsynet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr dersom land-for-land-rapporteringen ikke er i samsvar med lov eller forskrift når overtredelse har skjedd forsettlig eller uaktsomt.

NHO har under komiteens arbeid med saken bl.a. kommet med et innspill for å motvirke at de nye reglene blir omgått ved å dele opp betalinger. NHO skriver:

«Skattekontoret skal ha tilsyn med dette. For å være sikre på hvilke betalinger bedriftene skal avvise, må de vite hva som skal være omfattet av uttrykket ‘der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner’ i hvitvaskingsloven § 4 a. Skattedirektoratet bør lage en veileder om dette.»

Komiteens flertall mener at en slik veileder kan være formålstjenlig, og slutter opp om det i sin innstilling.

Jeg vil til slutt takke komiteen for et utmerket samarbeid om denne saken.

Siri A. Meling (H) []: Takk til saksordfører Hagebakken for godt utført arbeid.

Denne proposisjonen har til hensikt å fremme tiltak for å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking og finansiering av terrorisme. Høyre er opptatt av å bekjempe alle muligheter for å bruke det finansielle systemet til slike formål.

Proposisjonen inneholder, som saksordføreren sa fra talerstolen, forslag til regler om tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven for tilbydere av virksomhetstjenester, og videre omhandler den forhandlere av gjenstander og kontantvederlag.

Disse forslagene medfører at Norge overholder sine EØS-forpliktelser i det tredje hvitvaskingsdirektivet.

Jeg er glad for at det er en samlet komité som stiller seg bak regjeringens forslag om en autorisasjonsordning for tilbydere av virksomhetstjenester, og at det er Finanstilsynet som skal administrere ordningen og ha tilsyn med disse tilbyderne.

Jeg er også fornøyd med at flertallet stiller seg bak regjeringens forslag om å innføre en beløpsgrense for kontantvederlag for forhandlere av gjenstander, på 40 000 kr. En slik beløpsgrense gjør at vanlige transaksjoner ikke vil bli berørt av endringen, og den vil heller ikke gjelde for kjøp og salg mellom privatpersoner.

I dag er det slik at kontantbetalinger fra 40 000 kr er innslagspunktet for når forhandlere av gjenstander underlegges reglene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer også et merarbeid for næringslivet. Ved at beløpsgrensen for kontanter nå settes til 40 000 kr, vil forhandlerne ikke lenger være underlagt hvitvaskingsloven. Det vil være administrativt besparende for næringslivet.

Denne proposisjonen inneholder også forslag om at Finanstilsynet skal føre tilsyn med at selskaper overholder bestemmelsene om den såkalte land-for-land-rapporteringen. Dette er et godt forslag, og jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet om dette.

Terje Breivik (V) []: Nokre korte, men like fullt alvorlege merknader frå mi og Venstre si side: Venstre og Senterpartiet er dei einaste partia i denne saka som er usamde med fleirtalet i å innføra eit forbod mot eit kontantvederlag på over 40 000 kr. Det er me fordi eit fleirtal i kvitvaskingslovutvalet, som er forarbeidet til dei lovendringane me i dag handsamar, med all tydelegheit meinte at eit slikt forbod både kan vera i strid med § 102 i Grunnlova og artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og til orientering: Begge dei omtalte dokumenta omhandlar retten vår til privatliv.

Dessutan stilte det same fleirtalet eit svært rimeleg spørsmål om effekten av eit slikt forbod. Ingen av desse innvendingane er – så vidt eg er i stand til å sjå – noko som plagar fleirtalet nemneverdig, faktisk så lite at det ikkje eingong er nemnt i merknadene til fleirtalet. Eg må òg med undring konstatera at det er parti som er veldig opptekne av at pensjonistar må få Nav-slippen sin på papir fordi dei ikkje meistrar moderne teknologi som data, men som meiner at dei same pensjonistane ikkje kan betala, eller for den del ta imot betaling for ein ny bil, eller ein bil dei har selt, med papir, men må bruka moderne teknologi i staden.

Venstre er veldig for lovendringar som har effekt, og som ikkje grip unødvendig inn i korleis privatpersonar organiserer eigne liv. Den føreslåtte lovendringa om å innføra eit forbod mot kontantbetaling på summar over 40 000 kr gjer ingen av delane. Difor røystar Venstre imot forslaget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.