Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 357 S (2016–2017), jf. Meld. St. 26 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [12:02:02]

Innstilling fra finanskomiteen om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 (Innst. 357 S (2016–2017), jf. Meld. St. 26 (2016–2017))