Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 383 S (2016–2017), jf. Prop. 113 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [13:48:49]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 (Innst. 383 S (2016–2017), jf. Prop. 113 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.