Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 366 L (2016–2017), jf. Prop. 112 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [13:49:16]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) (Innst. 366 L (2016–2017), jf. Prop. 112 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.